AKTUALITY A INFORMACE

29.2.2024

K&K TECHNOLOGY a.s. zrekonstruovala kalové hospodářství na ČOV TOMA Otrokovice

Společnost K&K TECHNOLOGY rekonstruovala kalové hospodářství pro TOMU Otrokovice. Z důvodu nevyhovujícího technologického stavu zařízení probíhaly práce na rekonstrukci dvou vyhnívacích nádrží a současně byly instalovány další dvě kogenerační jednotky na výrobu el. energie v kontejnerovém provedení.

Po více než několik desítek let spolehlivého fungování si obě vyhnívací nádrže v provozu zasloužily komplexní modernizaci, aby splňovaly dnešní přísné technologické parametry.

 

Stávající nádrže byly provozovány jako samostatná zařízení s nasazenými ocelovými plynojemy. V průběhu rekonstrukce byly plynojemy z nádrží demontovány a vnitřní povrchy nádrží byly očištěny a sanovány. V druhé polovině roku 2023 společnost K&K TECHNOLOGY dokončila práce na nádržích, kde byly osazeny výrobky K&K TECHNOLOGY - ocelový vrchlík s míchadlem, kapalinovou pojistkou a jímačem bioplynu. Ocelová konstrukce výstupní věže dostala nové opláštění, obě nádrže s výstupní věží tak budou připravené na další bezpečný provoz pro stabilizaci kalů.

Míchadlo od K&K TECHNOLOGY s vertikální instalací na víko nádrže je rozhodující pro spolehlivé a efektivní promíchání substrátů a dosahuje tak rovnoměrné teploty v celém objemu nádrže. Více o míchadle s dlouhou hřídelí

 

 


 

30.9.2023

VDJ Kaplanka opět zásobuje obyvatele pitnou vodou

Předmětem projektu bylo nové vystrojení vodojemu Kaplanka (VDJ), výstavba nové úpravny vody Kaplanka (ÚV), resp. rozšíření stávajícího objektu z roku 1890 přístavbou a vystrojení čerpací stanice Krásná (ČS).

Po několik let nebyl VDJ Kaplanka využíván, proto bylo záměrem investora CHEVAK Cheb doplnit technologii pro úpravu vody a uvést VDJ znovu do provozu.

Společnost K&K TECHNOLOGY zrealizovala navržené úpravy technologie a přístavbu tak, aby objekt VDJ sloužil k zásobování místní části města Aš vodou.

Objekt je od srpna 2023 opět využíván jako úpravna vody s akumulací upravené vody ve vodojemu, novou přístavbou je rozšířen o prostor, nezbytný především pro umístění dvou tlakových filtrů, zásobníku vápence, provzdušňovací veže a UV reaktoru.

Zásobník vápence slouží k akumulaci vápencového gritu, který je za pomoci vody hydraulickou cestou čerpadlem přečerpáván do tlakových filtrů a tím nahrazuje úbytek vápence za provozu filtrů.

Úpravna vody zásobuje cca 2000 obyvatel.

 

 


 

20.4.2023

Pozvánka na výstavu VODOVODY - KANALIZACE 2023

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2023, který se koná 23. - 25. 5.2023 na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 4, stánek 37.

 

 

 


16.2.2023

Retenční nádrže Praha, Karlín - technologické vystrojení

K&K TECHNOLOGY a.s. zahájila dodávku a montážní práce na strojně-technologické části nového objektu protipovodňové ochrany stokové sítě v pražském Karlíně v září 2021 pro společnost GEOSAN GROUP a.s. Konkrétně se jednalo o vystrojení retenční nádrže s čerpací stanicí a přidružených objektů (PS01). Dle zadání investora - Pražské vodohospodářské společnosti a.s. naše společnost instalovala technologická zařízení - vyplachovací klapky, sklopné česle, čerpací techniku, el. řetězové kladkostroje, potrubní trasy vč. armatur (DN125-DN800), koncovou zpětnou klapku DN2800, kanálová stavítka a šoupátka.

Předpokládaný termín ukončení projektu je březen 2023.

 

Zprovoznění nové technologie podzemní retence v části Praha - Karlín doplní stávající systém protipovodňových opatření na stokové síti. Zejména při mimořádných srážkových událostech bude zabráněno vypouštění nadlimitních průtoků odpadní a dešťové vody do recipientu, v tomto případě do Vltavy. Odlehčená voda bude akumulována v nové nádrži,
z níž je možné regulovat odtok dle potřeby na ÚČOV (po odevznění kulminačních průtoků) nebo do recipientu (v případě vyčerpání retenční kapacity).

Vyplachovací klapka od K&K TECHNOLOGY je určena k instalaci na ČOV v nádržích dešťových zdrží nebo v retenčních nádržích. Převážně slouží k čištění nádrží od případného sedimentu po jejich vyprázdnění. Více o produktu Film níže v odkazu.

  

 


22.12.2022

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.


 


2.8.2022

V Mlékárně Klatovy a.s. slouží nová technologie autoneutralizační nádrže

V červnu 2022 K&K TECHNOLOGY a.s. dokončila realizaci autoneutralizační nádrže
v Mlékárně Klatovy a.s., nyní je ve zkušebním provozu.

Stavbu nových objektů v areálu Mlékárny Klatovy zahájila akciová společnost K&K TECHNOLOGY v listopadu 2021. Dle zadání investora byla vybudována autoneutralizační nádrž (dále vyrovnávací nádž) s cílem eliminovat provozní stavy, kdy docházelo k vypouštění odpadních vod do městské stokové sítě v rozporu s kanalizačním řádem. Nová vyrovnávací nádrž nyní podchycuje všechny odpadní vody z výrobního procesu, vyrovnává pH a znečištění, spoří chemikálie v neutralizační stanici a zvyšuje účinnost zařízení na předčištění odpadních vod před vypouštěním do veřejné kanalizace.

Odpadní vody z provozu mlékárny jsou nejprve svedeny do čerpací stanice, odkud jsou čerpány do vyrovnávací nádrže o objemu 2100 m3. Smaltovaná nádrž je řešena s železobetonovým dnem. Míchání a provzdušňování nádrže zajišťují tři plovoucí míchací aerátory, aby bylo zamezeno hnilobným procesům v odpadní vodě.

Z vyrovnávací nádrže jsou odpadní vody vypouštěny do autoneutralizační stanice a dále do zařízení na předčištění odpadních vod před vypouštěním do veřejné kanalizace.

 


17.6.2022

První solární sušárna kalů v ČR byla zprovozněna v Mariánských Lázních

Dne 17. června 2022 byl slavnostně předán projekt první solární sušárny kalů na ČOV Mariánské Lázně. Společnost K&K TECHNOLOGY byla dodavatelem technologie sušení kalů, zhotovitelem byla SMP CZ a.s. a investorem CHEVAK Cheb a.s.

Technologie sušení kalů byla umístěna do dvou hal o užitné ploše 2200 m2. K solárnímu sušení kalů je využíváno přírodní sluneční záření, k intenzifikaci sušení lze také využít přebytečné odpadní teplo z provozu ČOV.

Vybudování solární sušárny kalů je součástí výhledové koncepce nakládání s čistírenskými kaly s kalovým centrem na ČOV Cheb. Solární sušení na ČOV Mariánské Lázně zajistí redukci hmotnosti odvodněného kalu a ve výhledu pak umožní redukovat dopravní náklady na dovoz kalu k termickému zpracování v kalovém centru v Chebu. Solární sušárna byla umístěna na část kalových polí, které jsou na ČOV k dispozici ve vzdálenosti cca 300 m od vlastní ČOV. Odvodněné kaly jsou do solární sušárny odváženy dopravním mechanismem a do sušárny plněny nakladačem. Kapacita sušárny je 2000 t/rok odvodněného kalu o sušině cca 20%, výstupní sušina usušeného kalu je projektována až na 85 %.

Hlavním technologickým zařízením, které naše firma dodala, je zařízení pro prohrabávání, převracení a k podélnému posunu kalu od jedné strany haly ke druhé. Provoz větracího systému a zařízení na prohrábku a posun kalu je řízen automaticky. Solární sušárna je vybavena meteorologickou stanicí připojenou do řídicího systému.

Více o projektu Solární sušárna kalů

 

 

 


10.2.2022

K&K TECHNOLOGY intenzifikuje ČOV Klášterec nad Orlicí a kanalizaci

V prosinci 2021 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu na dodávku v rámci "Společnosti pro Klášterec - Profistav+K&K". Členové společnosti - PROFISTAV, K&K TECHNOLOGY budou společně realizovat stavbu "Klášterec nad Orlicí - intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa".

Intenzifikace čistírny odpadních vod na kapacitu 4200 EO zajistí dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod z celé zájmové oblasti v souladu s legislativními požadavky a vytvoří dostatečnou kapacitu pro budoucí připojení odpadních vod z obce Pastviny a likvidaci dovážených odpadních vod ze septiků a žump. Cílem projektu je také rozšíření stávající kanalizační sítě v obci Klášterec nad Orlicí v lokalitách Lhotka, Zbudov, Čertovka, Hádka.

Nová dodávka technologie zahrnuje čerpací stanice, hrubé předčištění, bioblok a kalové hospodářství. Součástí našich prací je rovněž kompletní elektroinstalace související s novou technologií a systém řízení technologických procesů s připojením na dispečink.

Předpokládaný termín předání kompletního díla investorovi bude na konci roku 2023.

 


22.12.2021

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.

 

 


30.11.2021

První zařízení na energetické využití kalu a biomasy v Čechách

Dne 16.11.2021 město Písek a dodavatel technologického zařízení K&K TECHNOLOGY představili stanici energetického využití kalu a biomasy partnerům projektu, zástupcům institucí a organizací a Ministerstvu životního prostředí v zastoupení p. ministra Richarda Brabce.

Stanice na energetické využití kalu a biomasy je první technologickou linkou svého druhu navrženou a realizovanou v ČR. Technologická linka je nyní ve zkušebním provozu, během kterého se testuje optimální poměr jednotlivých složek paliva. Ročně zpracuje až 3900 tun strojně odvodněného kalu a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík a další látky, které jsou vhodné k přimíchání do fosfátových substrátů. „Pevně věřím a doufám, že projekt energetického využití kalu a biomasy bude úspěšným a bude kopírován v celké České republice," poznamenal ministr Richard Brabec. Město Písek se podle starostky Evy Vanžurové rádo podělí s ostatními městy o zkušenosti s provozem tohoto unikátního zařízení.

Zařízení je částečně mobilní a stojí v areálu čistírny odpadních vod, celý proces se díky tomu odehrává na jednom místě. Odvodněný kal je dopravován ze stávajících síto-pásových lisů do akumulačního zásobníku a odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení kalu probíhá v horkovzdušné susárně vyvinuté s důrazem na automatický, nenáročný, přitom však efektivní a udržitelný provoz. Zdrojem tepelné energie pro sušení je horhovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu se štěpkou. Výstupním produktem koncové části technologické linky z procesu spoluspalování jsou popeloviny bohaté na minerální látky.

Významným přínosem tohoto ekonomicky a provozně výhodného zařízení je také minimalizace dopadů likvidace čistírenských kalů na životní prostředí.

Více o projektu Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa


06.09.2021

Poloprovozní zařízení pro ověření účinnosti technologie termické hydrolýzy kalu na ÚČOV Praha

V roce 2021 akciová společnost K&K TECHNOLOGY vyprojektovala a dodala model termické hydrolýzy kalu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Na projektu poloprovozního modelu kalového hospodářství spolupracovala společně s VŠCHT Praha.

Nyní nainstalované zařízení modelu kalového hospodářství prověřuje různé technologické postupy při anaerobním zpracování kalů vyprodukovaných v provozu ČOV. Testované procesy umožňují anaerobní stabilizaci jednotlivých kalů bez předúpravy nebo s předúpravou kalu systémem termické hydrolýzy. Na základě testování modelu bude doporučen nejvhodnější technologický systém zpracování kalu tak, aby se zvýšila produkce bioplynu a byla dosažena nejvyšší koncentrace sušiny následně strojně odvodněného kalu.

Zařízení modelového hospodářství je vybaveno termickým reaktorem s nádrží hydrolyzovaného kalu, akumulačními nádržemi kalů, čerpadly, vyhnívací a uskladňovací nádrží, linkou strojního odvodňování kalů a nezbytnými měřicími přístroji s řídicím systémem.

Po uvedení do provozu je model termické hydrolýzy zajišťován pracovníky obsluhy Pražských vodovodů a kanalizací pod vedením Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT. Investorem projektu byla Pražská vodohospodářská společnost a.s.

 

 

 

 

 

 


04.06.2021

Čerpací stanice odpadních vod Litice po rekonstrukci

V květnu 2021 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila realizaci strojní a elektro části čerpací stani (ČS) Litice pro společnost LK Pumpservice s.r.o. Naše dodávka zahrnovala kompletní vystrojení potrubních rozvodů DN 250, 500 uvnitř i vně ČS vč. armatur, montáž technologické elektroinstalace, doplnění rozvaděčů RM, výrobu a montáž nerezového schodiště do podzemní části

Účel i kapacita ČS zůstala zachována, technologie čerpání odpadních vod byla modernizována, a to s možností úplného vyprázdnění.

 

 


30.04.2021

Rekonstrukce vodojemu Ráječek od K&K TECHNOLOGY a.s.

V období od května 2020 do dubna 2021 realizovala společnost K&K TECHNOLOGY kompletní rekonstrukci technologického vybavení vodojemu Ráječek (dále VDJ). Dvoukomorový VDJ o objemu 2 x 1500 m3 tvoří zásobu pitné vody pro dvě spotřebiště ve městě Zábřeh na Moravě.

Předmětem investiční akce byla demontáž stávajícího technologického vybavení, kompletní dodávka nového zařízení, převážně z nerezových materiálů a menší stavební úpravy. Ve stávajícím VDJ byla vyměněna potrubí, armatury, zámečnické výrobky, vzduchotechnika, zakrytování komor a úprava elektrotechnologie.

Investorem akce byla Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

 

 


15.1.2021

Čerpací stanice surové vody na ÚV Homolka III. v trvalém provozu

V prosinci 2020 společnost K&K TECHNOLOGY úspěšně dokončila zkušební provoz čerpací stanice surové vody na ÚV Homolka, a tím předala dokončené dílo investorovi Vodárně Plzeň.

V dodávce společnosti byla instalace čerpadel surové vody s navazujícím velkoprůměrovým potrubím až DN 1000. V rámci elektroinstalačních prací byly dodány a nainstalovány rozvaděče VN a transformátory, rozvaděče NN - RM1, DT 11 vč. automatického systému řízení.

 

 

 

 


21.12.2020

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.

 


14.10.2020

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro ČOV Manětím

V dubnu 2020 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu se stavebními společníky Porr a.s. a STAVMONTA spol. s r.o. na dodávku technologie pro projekt Manětín - ČOV a kanalizace. Projekt řeší vybudování nové ČOV s novou splaškovou kanalizací, čerpacími stanicemi a odlehčovacími komorami pro obec Manětín. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 1950 EO a bude přijímat svozy ze 14 okolních osad.

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY zajišťuje kompletní dodávku a montáž strojního a lektrického vybavení pro Čistírnu odpadních Manětín a příslušné čerpací stanice.

Předpokládaný termín ukončení je v červenci 2021.

 


1.8.2020

K&K TECHNOLOGY obnovuje čiřiče na Úpravně vody Mariánské Lázně

V červenci 2020 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu s CHEVAKEM CHEB na obnovu čiřičů Úpravny vody Mariánské Lázně.

Rekonstrukce bude provedena na vnitřních rozvodech nátoků surové vody na první stupeň čištění - čiření. Společnost K&K TECHNOLOGY zajišťuje kompletní rekonstrukci vč. stavebních oprav konstrukce čiřičů, přívodního potrubí, technologie a elektrotechnologie čiřičů.

Práce budou probíhat dle etap za nepřerušeného provozu s předpokládaným termínem ukončení obnovy v červenci 2021.

 


23.6.2020

K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci kalového a plynového hospodářství na AČOV Tábor

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY jako generální dodavatel zmodernizovala stávající technologické vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti.

Při úpravách kalového hospodářství byla využita stávající uskladňovací nádrž a jejím zakrytím a přeměnou na vyhnívací nádrž (VN) II. stupně byla zvýšena funkčnost objemu o 50%. Nádrž byla také vystrojena mícháním, ohřevem a výrobky od K&K TECHNOLOGY - vrchlíkem VN, kapalinovou pojistkou, jímačem bioplynu a výměníkem tepla. VN může být při případných opravách nebo havárii využita jako nádrž I. stupně s ohřevem kalu.

Stávající zahušťovací nádrž kalu byla přestavěna na uskladňovací nádrž vyhnilého kalu.

V rámci realizace byla doplněna potřebná technologie plynové kompresorovny, strojovny vyhnívacích nádrží a čerpání primárního kalu vč. souvisejících úprav elektro a ASŘTP.

 


30.4.2020

K&K TECHNOLOGY dodává a montuje čerpací techniku na ÚV HOMOLKA III.

 

V současné době se naše společnost K&K TECHNOLOGY podílí jako subdodavatel společnosti SMP CZ na obnově čerpací techniky surové vody na Úpravně vody Homolka III.

V objektu čerpací stanice instalujeme čerpadla surové vody s navazujícím velkoprůměrovým potrubím až DN 1000, dále instalujeme nové rozvaděče VN a transformátory, RM1, DT 11 vč. ASŘTP.

Obnova čerpadel surové vody ČS probíhá za provozu jen s malými odstávkami pro přepojení jednotlivých potrubních úseků, proto je rozplánována do několika fází s předpokládaným termínem dokončení v září 2020.

Čerpací stanice je součástí úpravny vody, která více jak 130 let zajišťuje dodávky pitné vody pro město Plzeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.1.2020

Sila pro vápenný hydrát na Úpravně vody Klenovec

V prosinci 2019 společnost K&K TECHNOLOGY vyrobila a dodala společnosti ProMinent Slovensko dvě ocelová sila pro vápennný hydrát na Úpravnu vody Klenovec.

Sila o objemu 30 m3 byla navržena v projektu ke skladování, přípravě a dávkování vápenného hydrátu jako součást chemického hospodářství úpravny. Jejich konstrukční provedení válcovitého tvaru je zakončeno rovným stropem a kuželovým dnem s vlastní nosnou konstrukcí ukotvenou do betonového základu. Jsou vystrojena výstupním žebříkem a zábradlím na vrchlíku sila. Pro snadné vyskladňování obsahu sil je využívána technologie čeření vzduchem a elektrické vibrace. Vzhledem k požadavkům byla také vybavena nožovým uzávěrem, dopravníkem, prachovým filtrem, pojistným ventilem, kontrolním vlezem a limitními sondami.

Ocelová sila od společnosti K&K TECHNOLOGY jsou určena k venkovnímu použití ke skladování sypkých práškových hmot a zrnitých směsí. Kromě svého uplatnění v sektoru vodního hospodářství mohou být využívána v oblasti zemědělství, stavebnictví, potravinářství a v chemických závodech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.12.2019

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.

 


11.12.2019

 

Modernizace vodohospodářské halové laboratoře na ČVUT

Dne 28. listopadu 2019 Fakulta stavební ČVUT v Praze slavnostně převzala stavbu "ČVUT - FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře", jež bude opět používána pro výuku a výzkum.

K&K TECHNOLOGY se společně s generálním dodavatelem SMP CZ podílela na její modernizaci. Hlavním rozsahem prací K&K TECHNOLOGY bylo obnovení strojně-technologického vybavení. Součástí naší dodávky byla oprava potrubních rozvodů, instalace měřící infrastruktury, oprava stávajícího hydraulického experimentálního žlabu a výměna mostového ježábu.

Realizací tohoto projektu bude opět umožňěno studentům Fakulty stavební dále využívat odbornou laboratoř a tímto přispívat k rozvoji jejich kompetencí především ve vývojových modelech vodohospodářských staveb a technologií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.10.2019

Shrabovací systém Finnchain pro vícepodlažní usazovací nádrže průmyslových a městských ČOV

Za účelem většího využití půdy i majetku mohou být na čistírnách vybudovány vícepodlažní usazovací nádrže. Nejčastější jsou dvoupodlažní, ale taktéž se mohou využívat ve více podlažích. U těchto případů instalace je provozní spolehlivost shrabovacího systému velmi důležitá, neboť údržba a oprava může být náročná a nákladná.

Patentované vlastnosti vyvinuté společností Finnchain garantují nejen dlouhou životnost ale i provozní spolehlivost, která je zásadní pro shrabovací systémy nainstalované ve vícepodlažních usazovacích nádržích.

V čistírně odpadních vod Besos, Španělsko bylo namontováno celkem 90 shrabovacích systémů Finnchain. Manel Marquina Soler, provozní manažer ČOV uvedl: "Pro odstranění kalu z usazovacích nádrží jsme na naší ČOV naistalovali shrabovací zařízení Finnchain. Toto zařízení funguje bezchybně a v souladu se všemi funkcemi, pro které bylo v roce 2006 nainstalováno."

Celosvětově bylo nainstalováno přes 250 vícepodlažních shrabovacích systémů. Od roku 2002 je akciová společnost K&K TECHNOLOGY výhradním zástupcem společnosti Finnchain pro Českou a Slovenskou republiku. Za tuto dobu společnost K&K TECHNOLOGY úspěšně dodala několik desítek shrabovacích systémů Finnchain.

Více informací o Shrabovacích systémech Finnchain pro vícepodlažní usazovací nádrže

 

 


27.6.2019

Modernizace aeračního systému pro ČOV Jindřichův Hradec

V květnu 2019 K&K TECHNOLOGY a.s. předala městu Jindřichův Hradec do zkušebního provozu obnovenou technologii aeračního systému aktivační linky na ČOV Jindřichův Hradec.

Rekonstrukce aktivační linky proběhla jako poslední etapa v rámci kompletní rekonstrukce celého aeračního systému, která v prvních etapách zahrnovala výměnu dmychadel a systému řízení.

K&K TECHNOLOGY a.s. dodala a namontovala nový rozvod tlakového vzduchu do aktivačních linek a nový jemnobublinový aerační systém do nitrifikačních nádrží a nádrží regenerace kalu. Současně upravila systém řízení dodávky vzduchu do jednotlivých nádrží a provedla sanaci a nový ochranný nátěr betonových stěn nádrží.

Nově nainstalované aerační elementy jsou účinnější technologií a kromě toho přinášejí úsporu elektrické energie.

Výměna potrubí pro přívod vzduchu a provzdušňovacích elementů byla součástí dlouhodobého projektu obnovy jedné z nejdůležitějších technologických částí čistírny. Jednalo se o náročnou výměnu, neboť práce byly prováděny za plného provozu a neměly žádný vliv na kvalitu čištěné vody.

 

 

 


5.6.2019

K&K TECHNOLOGY dodává nový vodojem pro obec Hrádek u Sušice

V dubnu 2019 společnost K&K TECHNOLOGY zahájila zemní práce pro výstavbu nového vodojemu obce Hrádek u Sušice na místě již nevyhovujícího vodojemu. Současný vodojem s akumulací 100 m3 je již nevyhovující vzhledem k jednodenní zásobě, proto bude posíleno prameniště vodních zdrojů s vybudováním nového vodojemu. Objekt bude opět primárně sloužit k akumulaci 200 m3 a k distribuci vody gravitačně pro Hrádek s cca 750 napojenými obyvateli.

 

 

Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupdní nadzemní objekt, kde je samostná místnost pro dávkování chemikálií.

 

Stavba je vždy realizována tak, aby byla zajištěna nepřetržitá zásoba vody pro obyvatelstvo a byl provozován původní vodojem, dokud nebude zajištěno zprovoznění nového vodojemu.

 

V následujících měsících bude provedeno technologické vystrojení vodojemu a připojení nového vrtu, po zprovoznění nového vodojemu bude dokončena demolice původního vodojemu a úprava terénu stavební parcely.

 

 


21.4.2019

Pozvánka na výstavu VODOVODY - KANALIZACE 2019

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2019, který se koná 21. - 23. 5.2019 na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 4, stánek 37.

 

 


28.2.2019

K&K TECHNOLOGY dodalo moderní řešení vyhnívací nádrže s nasazeným plynojemem na ČOV Mariánské Lázně

 

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY provedla rekonstrukci kalového a plynového hospodářství čistírny odpadních vod města Mariánské Lázně společně se stavební společností SMP CZ Praha ve sdružení "Společnost Mariánské Lázně - SMP - K&K". V dubnu 2017 byla zahájena rekonstrukce kalového a plynového hospodářství ČOV pro investora Chevak Cheb a v lednu 2019 byla dokončena.

K&K TECHNOLOGY dodalo kompletní moderní řešení kalového a plynového hospodářství. Původní anaerobní stabilizace kalu probíhala ve čtyřech vyhnívacích nádržích ze smaltovaných plechů. Vzhledem k poškození byly nádrže demontovány a na jejich místě byla postavena nová moderní vyhnívací nádrž. Tato varianta s nasazeným plynojemem šetří prostor v objektu ČOV.

Nová železobetonová vyhnívací nádrž o užitném objemu 2100 m3 s vnitřním průměrem 22 m a výškou 7,25 m má na betonovém stropě ukotven membránový plynojem Sattler s kapacitou 780 m3. Vyhnívací nádrž je nyní dokonale míchána třemi mechanickými náklápěcími míchadly MSDH a její ohřev je zajišťován topnou spirálou uvnitř nádrže.

Vertikální míchadla MSDH z vlastní výroby K&K TECHNOLOGY lze demontovat z nádrže bez odstávky nádrže.

Kromě dodávky technologického vystrojení vyhnívací nádrže s plynojemem, K&K TECHNOLOGY dodávalo technologii pro uskladňovací nádrže s rekuperačními výměníky tepla, strojovnu kalového a plynového hospodářství s kotelnou a zařízení na úpravu - sušení bioplynu.

V rámci smlouvy byla realizována kompletní elektrotechnická část vč. ASŘTP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2018

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro biologickou čístírnu společnosti DEZA

V září 2018 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu na dodávku technologie v rámci sdružení "Společnost ČOV DEZA-HT+KK+SM" s investorem DEZA. Členové sdružení - HOCHTIEF CZ, K&K TECHNOLOGY a Stavební mechanizace - Servis budou realizovat společnými silami stavbu - "Čistírnu odpadních vod ve společnosti DEZA".

Rekonstrukce Biologické čistírny odpadních vod (BČOV) umožňuje podstatné zkvalitnění technologického procesu čištění odpadních vod, zejména se zaměřením na likvidaci kyanidů a tím i zvýšení kvality vyčištěných vod. K&K TECHNOLOGY především rekonstruuje technologické vybavení biologické čistírny odpadních vod závodu DEZA. Nová dodávaná technologie zahrnuje čerpací stanice, strojní česle, egalizační nádrž, flotaci, biologické čištění včetně dosazovacích nádrží, terciální čištění s lamelovou separací a dvoustupňovou tlakovou filtrací a kalové hospodářství. Součástí naší dodávky je i řešení kompletní elektroinstalace související s novou technologií, systém řízení technologických procesů a zabezpečovací systém.

Předpokládaný termín předání kompletního díla investorovi bude začátkem roku 2020.

 


23.8.2018

K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci ÚV Petrovičky

V červnu 2018 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci úpravny vody (ÚV) Petrovičky, která je hlavní úpravnou vody pro obce Petrovičky a Makov (cca 250 obyv.). Součástí rekonstruce úpravny vody bylo nové napojení vrtu HV 3 pro zvýšení kapacity zdrojů. Rekonstrukce probíhala za plného provozu bez přerušení dodávky vody.

Ve stávající budově ÚV byla vybudována nová technologická linka úpravny vody se zaměřením na snížení obsahu železa, manganu, arsenu a radonu ve vodě.

 

Dále byly provedeny nezbytné stavební úpravy objektu včetně výstavby armaturní šachty u vrtu VH 3 a výstavby nové odsazovací nádrže pro vypouštěnou vodu z praní tlakových filtrů.

 

Ve všech vrtech byla provedena výměna čerpadel včetně
nového vystrojení armaturních šachet ve zhlaví vrtů, kompletní
výměna elektroinstalací a instalace řízení technologických
procesů tak, aby úpravna vody byla efektivní a bezpečnou
vodohospodářskou infrastrukturou a její chod byl plně automatický.

 

 

 

 

 

 

 


29.6.2018

1. místo Zlatá Aqua získala technologie Čerpací stanice Sihoť

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY se ve dnech 12.-14.6. 2018 zúčastnila vodohospodářské výstavy AQUA v Trenčíně, odkud si odvezla dvě ocenění.

V první den konání výstavy akciová společnost K&K TECHNOLOGY získala 1. místo v kategorii technologie Zlatá Aqua a 2. místo za expozici výstavy "Modrý Akvadukt".

První cenou v kategorii technologie byla oceněna Čerpací stanice Sihoť - Bratislava. Předmětem stavby "VZ Sihoť, rekonštrukci ČS4 a TS4" byla rekonstrukce čerpací stanice č. 4 a čerpací technologie pěti studní na dunajském ostrově Sihoť.

Kapacitou celého vodárenského zdroje Sihoť je 900 l/s, tj. 28 mil. m3 za rok. Zásobuje pitnou vodou přibližně čtvrt milionu obyvatel Bratislavy.

Hlavním důvodem k realizaci této stavby bylo morální i technické opotřebení technologie, které nepřijatelně zvyšovalo nebezpečí výpadku vodárenského zdroje z provozu.

Technologii stavby dodávala K&K TECHNOLOGY a.s.,  jejími částmi byly: čerpací stanice - vysokotlaká část; čerpací stanice-nízkotlaká část; čerpací technologie studní.

 


14.5.2018

Pozvánka na výstavu AQUA Trenčín

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu AQUA 2018, který se koná 12-14. 6.2018 na výstavišti EXPO CENTER Trenčín.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 6, stánek 40.

 

 


23.3.2018

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY dodávala technologické řešení pro Bioplynovou stanici Vyškov

Na konci roku 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila 1.etapu rekonstrukce technologické části Bioplynové stanice Vyškov (dále BPS) pro jejího provozovatele firmu REBIOS spol. s r.o.

V rámci technologické dodávky byla v nádrži postfermentoru opravena dvě stávající vrtulová míchadla a další dvě nová vrtulová míchadla s dlouhou hřídelí byla doplněna. Pro ohřev obsahu nádrže postfermentoru byl instalován nový systém ohřevu, pro stávající plynojem byly doplněny nové zabezpečovací prvky a byly realizovány dílčí opravy stávajících trubkových fermentorů.
Současně se z důvodu omezení šíření zápachu do okolí BPS realizovala kompletní rekonstrukce stávajícího biofiltru, včetně jeho nového zastřešení.
Průběh rekonstrukce byl naplánován tak, aby čas nutné odstávky příjmu odpadů po dobu rekonstrukce byl co možná nejkratší.
Poté co byla dodána renovovaná technologie od K&K TECHNOLOGY, zefektivnil se celý provoz BPS, včetně produkce bioplynu a výroby elektrické a tepelné energie ze vstupních odpadů.

Bioplynová stanice Vyškov nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin ve svém regionu.

 


19.2.2018

Okamžité provozní informace díky řízení technologie ČOV

Efektivní provozování městských čistíren odpadních vod je velmi důležité z hlediska bezpečnosti a úspory v provozních nákladech. Každý provozovatel by proto měl zvážit investici do moderních řídidích systémů, které se dokáží postarat o přenos informací z jednotlivých úseků do řídicího systému a PC velínu ČOV. S řízením provozu ČOV Vám může pomoci tým odborníků z K&K TECHNOLOGY, který je po mnoho let odborným dodavatelem v oblasti vodohospodářské a průmyslové automatizace.

 

 

Sofistikované dispečerské systémy

Nejmodernejší způsob řízení je pomocí dispečerských systémů, které sbírají potřebné informace z jednotlivých provozních celků a vyhodnocují je. Mezi dodávky automatice pro ČOV mohou patřit následující funkce:

- monitorované množství a stupeň znečištění vody a výstupní vody,
- měření rozpuštěného kyslíku a teploty v aktivační nádrži,
- monitorování hladin v jímkách, nádržích, plynojemech,
- řídí proces přípravy a dávkování roztoku flokulantu,
- řídí proces sedimentace,
- řídí proces odkalení,
- měření pH a teploty,
- kompletní analýzy provozu technologie
- přenos požadovaných dat do řídicí jednotky velínu, popřípadě zasílání varovných, dotazových nebo informativních sms.

Okamžitě se tak dozvíte o všech provozních informacích, které jsou důležitým faktorem pro zvýšenou spolehlivost ČOV. Díky možnosti online sledování budete tak mít přehled o jednotlivých zařízeních nebo konkrétních technologických celcích.
V tomto roce naše společnost zajistila a pomohla svým klientům s automatizací na základě jejich provozních požadavků i v oblasti úpraven vod, teplárenství a řízení balicích strojů.
Náš specializovaný tým zaměřený na projektování řídicích systémů, ať již celých sestav nebo dílčích částí, Vám navrhne nejvhodnější řídicí systémy a poskytne i související servis.

 


20.12.2017

K&K TECHNOLOGY montuje technologické vystrojení biologické linky na ÚČOV Praha

Od roku 2017 společnost K&K TECHNOLOGY provádí montáž provozního souboru PS02 - rozvody tlakového vzduchu v rámci objektu biologické linky NVL ÚČOV Praha.

Jedná se o potrubní rozvody z nerezové oceli v celkové délce 2,6 km. Pro uložení potrubí jsou používány nerezeové konzoly vlastní výroby.

Dále provádíme montáž pomaluběžných míchadel (72 ks), rychloběžných míchadel (28 ks), stavidel a hradítek.

 

 


3.11.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY instalovala mokrou vypírku spalin

V říjnu 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila instalaci mokré vypírky spalin
ve výtopně CZT Kašperské Hory.

Ve výtopně jsou instalovány 2 kotle o výkonu 2400 kW a 1600 kW na spalování biomasy - dřevní hmoty. Pračka spalin je nyní schopna snížit koncentraci jemných prachových částic ve spalinách z předchozích 150 mg/m3 na méně než 20 mg/m3. Jemné prachové částice jsou zde ze spalin odloučeny a uneseny sprchovou vodou. Prachové částice ve sprchové vodě jsou zahušťovány a odváděny do kanalizace.

Součástí instalace mokré vypírky byla i instalace výměníků tepla, které slouží jak ke snížení teploty spalin před vypírkou a současně i k využití tepla ze spalin.

Celý projekt společnost K&K TECHNOLOGY realizovala během tří měsíců. Účinnost zařízení na snížení emisí ve spalinách byla potvrzena závěrečným autorizovaným měřením emisí.

 


30.10.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY obnovila technologii pro pitnou vodu na ČS Lužná

V říjnu 2017 byla čerpací stanice (ČS) Lužná předána do plného provozu investorovi VaK Vsetín a.s. Předmětem projektu byla výměna nevyhovující technologie ČS.

Naše společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodovatelem stavby, která byla členěna na strojní, elektro a stavební část. Byla instalována čtyři nová čerpadla, každé o výnoku 35 l/s při čerpané výšce 140 m. Výměna vystrojení byla provedena včetně nových potrubních rozvodů z nerezové oceli a systému protirázové ochrany. Byla provedena kompletně nová elektroinstalace s dodávkou el. rozvaděčů, motorgenerátoru se záložním výkonem 275 kVA a olejových transformátorů 2x 400 kVA. Součástí elektro části byl nový systém ASŘTP včetně přenosu dat na dispečink. Stavební část představovala především úpravu povrchů v ČS (obklady, dlažby, výmalba, nátěry) a nové venkovní zpevněné plochy před budovou.

Realizace akce byla náročná s ohledem na požadavek investora provést výměnu technologie za plného provozu ČS s možností pouze krátkodobých odstávek v řádu hodin.

 


3.7.2017

K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologického vystrojení

na ÚČOV Praha

Od začátku roku 2017 K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologie vystrojení pro novou vodní linku na ÚČOV Praha. Dílčí dodávky technologie realizujeme v odpovídající kvalitě a dle harmonogramu pro objednatele DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA a Arko Technology.

Naše firma vyrobila a namontovala 204 ks nerezových odtokových žlabů do dosazovacích nádrží. Vzhledem k hloubce nádrží a zastropení prostoru je postup montáže specifický a náročný. V současné době je namontována polovina z celkového počtu žlabů.

K&K TECHNOLOGY také provádí montáže potrubí plovoucích látek v rámci objektu SO 09 a montáže tenzometrických rámů vah.

 


23.6.2017

Rekonstrukce metanizační nádrže na ČOV Klatovy

Na základě výběrového řízení je K&K TECHNOLOGY dodavatelem rekonstrukce metanizační nádže III. na ČOV Klatovy.

Stávající betonová nádrž byla před rekonstrukcí provozována jako otevřená uskladňovací nádrž vyhnilého kalu na odvodnění. Po rekonstrukci bude plynotěsně zakryta ocelovým vrchlíkem a v nádrži bude nainstalováno míchadlo s dlouhou hřídelí MSDH pro homogenizaci kalu. Pro ohřev kalu budou doplněny topné registry a v závěrečné fázi bude dokončeno potrubní a technologické vystrojení tak, aby po rekonstrukci mohla být nádrž využívána pro anaerobní stabilizaci kalu. Celková retence kalového hospodářství ČOV se tak navýší o 950 m3.

Předpokládaný termín dokončení projektu je v září 2017 s následujícím 6 měsí